باربر – مستخدم ماهواره سینمایی روزنامه

باربر – مستخدم: ماهواره سینمایی روزنامه تبلیغات بازیگران منافقین مسئولان ماهواره تبلیغات نمایش فرهنگ

دادستان باید به تخلفاتی که مسئولان در تریبون‌های رسمی اعلام می‌کنند پیگیری کند

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اگر پرسشها متفاوت از سوی مسئولین در تریبون‌های رسمی به طور روتین بیان شود ولی جوابی گرفته نشود، همه چیز جهت مردم عا ..

ادامه مطلب